Aan:
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Oost
p/a mevrouw M. Samsom
per mail verstuurd aan: m.samsom@amsterdam.nl

 

Datum : 10 maart 2016
Betreft : reactie voorlopig ontwerp Cruquius fase 1
inspraak VO Cruquius inrichting openbare ruimte

 

Geachte bestuursleden van de Bestuurscommissie Oost, mevrouw Samsom,

Middels deze weg reageren wij op de voorgestelde plannen voor de inrichting van de openbare ruimte Cruquius Industriegebied, zowel betreffende het zogeheten “raamwerk” als “inrichting fase 1”. Deze reactie is opgesteld door CruquiusCirculair.

Het verbaast ons dat Cruquius nu al tot op detailniveau wordt uitgetekend terwijl er nog nauwelijks een visie op de algehele inrichting van het gebied is ontwikkeld. CruquiusCirculair hecht aan overleg waarbij de maatschappelijke, ecologische, economische en circulaire uitgangspunten voor dit gebied in een integrale visie worden vastgelegd. Het is een valkuil om nu voorrang te geven aan marktpartijen die slechts de fysieke ruimte invullen zonder te kijken naar de mogelijkheden en ruimte voor een locale economie, circulaire afvalstoffen-stromen, alternatieve energie-bronnnen en werkgelegenheid. Als deze aspecten niet in de planning worden meegenomen, creƫren we problemen voor de volgende generaties!

Wij lezen uit uw bewonersbrief dd. 8 februari 2016:

1. Het “Raamwerk” moet een “gebruiksvriendelijk” handboek worden voor de flexibele inrichting van de openbare ruimte.
vraag: hoe flexibel is de inrichting als zelfs de keuze van het meubilair niet flexibel is. Deze wordt, naar wij begrepen hebben, door afd. Onderhoud & Beheer voorgeschreven. De herontwikkeling van Cruquius is ondermeer op gang gekomen door toepassing van de Crisiswet om buiten bepaalde kaders ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze experimenteer-ruimte is zeker nodig, ook in de openbare ruimte.

2. Het biedt inrichtingsprincipes voor Cruquius en handvatten voor de verschillende eigenaren.
vraag: Inrichtingsprincipes met welke uitgangspunten? “Shared electric mobility” kan een deel van de parkeerbehoefte oplossen en CO2 en fijnstof-uitstoot oplossen. Dit uitgangspunt vinden we nergens terug. Een even belangrijk uitgangsprincipe is “circulaire afval goederenstromen”: deze zijn niet in de wijk geintegreerd: nu bouwt men voort op ondergrondse containers waarbij het afval (volgens contract) naar de vuilverbranding gaat. Hiermee wordt het afval niet hergebruikt maar verbrand en is daardoor niet meer te recyclen.

3. Binnen het “Raamwerk” is ruimte voor maatwerk waar wordt ontspannen en gespeeld.
vraag: Wij missen hier het woord “gewerkt” Wordt er rekening gehouden met bedrijven die hier gevestigd zijn, wordt hun logistiek niet in gevaar gebracht door de maatvoering die nu over het gebied wordt gelegd.

Uit de tekeningen en bewoordingen krijgen wij de indruk dat Cruquius vooral als woongebied wordt ingericht.
Als er vanaf het begin niet gecommuniceerd wordt dat dit een bijzondere wijk wordt, waarin wonen, werken, cultuur en recreatie gecombineerd worden, zullen toekomstige bewoners zich tegen alle “onrust” veroorzakende activiteiten verzetten. Zorg dat je een community bouwt die zich achter de uitgangspunten van een innovatieve wijk scharen. Cruquius is een bijzonder gebied, een schiereiland dat als laars in het Oostelijk Havengebied ligt. Om te voorkomen dat Cruquius als doodlopende weg ook een “dode hoek” wordt, pleiten we voor een intensieve mix van functies (werken, wonen, cultuur, educatie, ontmoeten, sport) in dit gebied. Dat zal de nodige inspanningen vragen en CruquiusCirculair is bereid daar de schouders onder te zetten.

In de bijlage sturen we een moodboard mee die in onze optiek de verworvenheid van een innovatieve, dynamische, duurzame wijk verbeeldt.

Screen Shot 2016-03-10 at 16.33.03

 

Voorts pleiten wij voor een regelmatig overleg over de gebiedsontwikkeling op Cruquius. Wij zien nu dat er in de planning zaken over het hoofd worden gezien doordat marktpartijen de neiging hebben om vanuit hun eigen optiek aan overstijgende belangen voorbij te gaan. CruquiusCirculair wil aanschuiven bij het driewekelijks overleg tussen Stadsdeel Oost, Amvest en Cruquius2015 over de gebiedsontwikkeling om Cruquius op een circulaire leest vorm te geven en daarmee een voorbeeld te stellen aan andere steden of wijken. ????????????

Vertrouwende hiermee een constructieve bijdrage te hebben geleverd en bereid tot nadere toelichtingen.

Met vriendelijke groet,
CruquiusCirculair
L. Paquay